Csodás Magyarország – Nyereményjáték, Játékszabályzat

Csodás Magyarország – Nyereményjáték, Játékszabályzat

Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. - Csodás Magyarország – Szelfizz busóval! 2023.02.17.’ Nyereményjáték

Jelen Játékszabályzat a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/csodasmagyarorszag) megvalósuló nyereményjátékának (a továbbiakban: Játék) szabályait tartalmazza, ezért kérjük, a Játékban való részvétel előtt figyelmesen olvassa el. A Játékszabályzatot a Szervező a fenti oldalon teszi közzé és biztosítja a Szabályzat folyamatos elérhetőségét a Játék ideje alatt. Ez a Játék független a Facebooktól, a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem vesz részt benne és nem felelős érte, vele összefüggésbe nem hozható, azt kizárólag a Szervező indítja.

A Játék szervezője

A Játék szervezője és az annak során kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23., Cégjegyzékszám: 01-10-041364; Adószám: 10356113-4-41, továbbiakban: Szervező), amely a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el. A Játék lebonyolítása során a Szervező megbízásából lebonyolítóként és a személyes adatok tekintetében adatfeldolgozóként eljár a Visit Hungary Nonprofit Zrt. (Székhely: 1037 Budapest, Bokor utca 23-25., Cégjegyzékszám: 01-10-049807, Adószám: 26338783-4-41), és a Mediator Group Kft. (Székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 58. Cégjegyzékszám: 01-09-864793, Adószám: 13622215-2-41), továbbiakban: Lebonyolítók.

Részvételi feltételek

A Játékban azon felhasználók vehetnek részt, akik a Játékszabályzatnak megfelelő, a Játék kiírásának bejegyzésében szereplő kérésnek megfelelően eljárva hozzászólásban feltöltenek egy általuk készített fotót a kérdéses helyszínről, és ezáltal magukra nézve elfogadták és teljesítik a Játékszabályzat alábbi feltételeit:

- a Játékos rendelkezik saját Facebook regisztrációval;

- a Játék Facebook oldalán érvényes hozzászólást adott le a Játék felhívásának bejegyzése alatt. (Érvényes hozzászólásnak számít, ha a játékos a kiírás posztja alatt képfeltöltéssel válaszol a kérdésre);

- a hozzászólás elküldésével elfogadja a Játékszabályzatot és önkéntes beleegyezését adja adatainak Játékszabályzat szerinti megadásához és kezeléséhez,

A nyereménysorsolásban Játékosként az vehet részt, aki a fentieken túl teljesíti az alábbi együttes feltételeket:

- 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy, aki rendelkezik magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel,

- a Játék felhívásának bejegyzésében megfogalmazott kiírásának megfelelően ugyanott hozzászólásban válaszol saját fotó feltöltésével

- a Játék időtartama alatt, továbbá az eredmény kihirdetéséig élő saját Facebook regisztrációval rendelkezik és a nyeremény átvétele kapcsán Szervezővel együttműködik.

A Játékban a részvétel önkéntes és ingyenes, nem feltétele a Szervező, vagy más termékének, vagy szolgáltatásának igénybevétele. A Játékban való részvételhez kizárólag saját Facebook regisztráció használható fel. A Játékos a játékban való részvételével kijelenti és elismeri, hogy a Játékszabályzatot teljeskörűen megismerte, és azt magára nézve feltétel nélkül elfogadja.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező és a Lebonyolítók munkavállalói, a Játékkal kapcsolatos feladatokat ellátó esetleges megbízottjai és alvállalkozói, továbbá az előbbiek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Játék leírása

A Játék megvalósulási helye a Szervező Facebook oldala (https://www.facebook.com/csodasmagyarorszag), időtartama a IV. fejezet szerint alakul.

A Nyereményjáték poszt a címben szereplő napon, 2023.02.17-án, péntek 12:00-kor kerül ki a Csodás Magyarország Facebook oldalra. A Nyereményjáték posztban megfogalmazott felszólításnak kell eleget tenni a játék időtartama alatt úgy, hogy ugyanehhez a poszthoz a felhasználók hozzászólásban saját fotót töltenek fel a kiírásnak megfelelően. A feltöltött fotón felismerhetőnek kell lennie legalább egy busó jelmezbe öltözött személynek és a fotót feltöltő felhasználónak, valamint a fotó a felhasználó tulajdonát kell képezze.

A nyertes a Csodás Magyarország nyereményjátékára 2023.02.20-án, hétfő 12:00-ig beérkezett, a Játék kiírásában megfogalmazott feltételeknek eleget tevő hozzászólók közül kerül ki.

Egy Facebook felhasználó egy alkalommal vehet részt a játékban.

Nyerteseket érintő általános rendelkezések

A nyertest a Szervező a jelen Szabályzat szerint értesíti és nyereményét postai vagy elektronikus úton küldi meg részére.

A Nyertes vállalja, hogy Szervező a nevét, a nyerés tényét, illetve a nyeremény(eke)t Facebook bejegyzésben kizárólag a Játékkal kapcsolatban közzétegye.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék során bármikor kizárja a Játékból azokat a pályázókat, akik nem felelnek meg a Csodás Magyarország nyereményjáték játékszabályzatának.

A Csodás Magyarország nyereményjáték nyertesének kiválasztása véletlenszerű sorsolás eredménye.

A nyereményjátékban résztvevő felhasználók közül a nyertesek nem nyilvános, elektronikus sorsolás útján kerülnek kiválasztásra, szoftver algoritmusa szerinti véletlenszerű módszerrel, ezt a résztvevő felhasználók kifejezetten elfogadják, a kiválasztás fenti módjával szemben minden jogorvoslat kizárt.

A Játékkal kapcsolatos bármely kérdés, panasz esetén a Játékos a következő elérhetőségeken kaphat segítséget: info@mtu.gov.hu


Nyeremények

Összesen 2 db díj kerül kiosztásra a játékban részt vevő felhasználók között. A nyeremény fejenként egy darab exkluzív turisztikai társasjáték a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány felajánlásából.

A Nyeremény postai küldeményként való megküldésével összefüggő költségeket a Szervező fizeti meg. A Nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek és kiadások a Nyertest terhelik.

A nyeremény készpénzre, vagy egyéb más nyereményre át nem váltható, és más személyre át nem ruházható.

A nyereményjáték időtartama

A nyereményjátékot 2023.02.17-én, pénteken 12:00-kor nyitjuk meg 2023.02.20-án, hétfőn 12:00-ig tart.

Csak a játék időtartamán belül érkezett, hozzászólás formájában a Játék kiírásának megfelelő fotók feltöltésével érvényesek, a záráson túl beérkező hozzászólások figyelmen kívül maradnak, és csak a nyereményjáték poszthoz a Játék kiírásának megfelelő fotókat tartalmazó hozzászólásokat küldő Játékosok közül sorsoljuk a Nyertest.

Nyereménysorsolás: A Nyeremény nem nyilvános kisorsolására a játék zárását követő első munkanap 14:00 óráig kerül sor, a sorsolások helyszíne (informatikai úton történő sorsolás): Szervező székhelye.

A Nyertes értesítése

A helyes választ adó játékosok közül kisorsolt Nyertest a Szervező a sorsolást követő 48 órán belül Facebook üzenetben értesíti, majd az általa megadott e-mail/telefon elérhetőségeken egyezteti vele a Nyeremény megküldéséhez szükséges adatokat. A Szervező kizárólag a Nyertes részére küld értesítést, ezzel kapcsolatosan a nem nyertes Játékosok vonatkozásában bármely jogorvoslat kizárt.

Amennyiben a kiértesítés első megkísérlésétől számított 72 órás határidőn belül legalább 3 kísérlet eredményeként sem sikerül kapcsolatba lépni a Nyertessel, vagy a Nyertes a Nyeremény sikeres kézbesítéséhez szükséges információkat nem, vagy nem valósan és nem teljeskörűen adja meg, illetve ha írásos nyilatkozatot tesz arról, hogy nem kívánja átvenni a Nyereményt, úgy a Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Nyereményt ne adja át és az adott sorsolást eredménytelennek és a Nyertest a Játékból kizártnak nyilvánítsa.

A nyereményt Szervező a Facebook értesítéstől számított 30 napon belül juttatja el a Nyertes részére.

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok és Nyertesek elérhetetlenségéből, téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a Játékosok, Nyertesek vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

Kérjük a Játékosokat, hogy a Játék időtartama alatt kísérjék figyelemmel a Szervező értesítéseit, ugyanis a kapcsolatfelvétel, vagy adatszolgáltatás elmulasztásából, vagy a Nyertes oldalán felmerülő esetleges kézbesíthetetlenségből eredően a Szervező minden felelősséget kizár.

Adatkezelési tájékoztató

A Játék során megadott személyes adatokat a Szervező a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

Az adatkezelő megnevezése: A játékosok személyes adatainak kezelője a Szervező: Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23., Cégjegyzékszám: 01-10-041364; Adószám: 10356113-4-41., képviseli: Horváth Péter vezérigazgató, e-mail: info@mtu.gov.hu)

Az adatkezelés célja: a Szervező a Játékosok jelentkezéskor, illetve a Játék során megadott személyes adatait abból a célból kezeli és dolgozza fel Magyarország területén, hogy a Játék Nyertesét és jogosultságát megállapítsa, a Nyerteseket értesítse/közzétegye és részükre a Nyereményt kézbesítse.

Az adatkezelés jogalapja:

- a Játékra való jelentkezés során rendelkezésre bocsátott személyes adat (facebook profilnév) tekintetében a „természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016/679 sz. rendelete” („Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, a Játékos jelen tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása,

- a Nyertes által a Nyeremények kézbesítése céljából megadott egyéb adatok tekintetében a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződéses kötelezettség, azaz a Nyeremények Nyertesekhez történő eljuttatásának teljesítésére vonatkozó, a jelen Játékszabályzatban vállalt kötelezettség teljesítése,

A személyes adatok (továbbításának) címzettje: A Szervező a megadott személyes adatokat a Lebonyolítók részére továbbítja, akik adatfeldolgozóként működnek közre a Nyeremények Nyertesekhez történő eljuttatásában.

Adattovábbítás az EU-n kívül: A Szervező harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbít személyes adatokat.

Kiegészítő tájékoztatás a Rendelet 13. cikk (2) bekezdése alapján:

A személyes adatok tárolásának időtartama: A Szervező a Játékra való jelentkezés során megadott személyes adatot a Sorsolásig, a Nyertesek által a Nyeremény eljuttatása céljából megadott személyes adatokat a Nyeremény kézbesítésétől számított 5 évig, míg a közterhek teljesítésével kapcsolatos személyes adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt előírásokkal összhangban 8 évig őrzi.

Tájékoztatás az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól: Minden Játékos kérelmezheti a Szervezőtől a vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, - a Rendelet 17. cikkében meghatározott esetekben és kivételekkel kérheti továbbá - az adatok törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés: Amennyiben a személyes adatok kezelésének jogalapja a Játékos hozzájárulása, úgy a hozzájárulást bármely időpontban jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonásához való jog nem érinti a visszavonás előtt, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben a Játék ideje alatt a Játékos a hozzájárulását visszavonja, vagy adatai törlését kéri, úgy tudomásul veszi, hogy személyes adatainak törlésével egyidejűleg a Játékból kizárásra kerül és abban további részvételre nem jogosult.

Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga: A Játékos személyes adatai kezelésével kapcsolatban panaszt nyújthat be az illetékes felügyeleti hatósághoz:

Felügyeleti Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

. Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A személyes adatok forrása: A Játékos által a jelen tájékoztatás alapján rendelkezésre bocsátott adatok.

Profilalkotás és automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal: A Szervező nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló olyan döntést, melynek hatálya kiterjedne a Játékosra, avagy a Játékosra nézve joghatással járna.

A személyes adatok rendelkezésre bocsátása elmaradásának következményei: A részvételhez szükséges személyes adat esetében a Játékban való részvétel elmaradása, a Nyertes által kötelezően megadandó további személyes adatok esetében a Nyereményhez való jogosultság elvesztése.

A kezelt személyes adatok köre

- facebook-profilnév

- természetes személy családi és utóneve

- lakcím, illetve megadott postacím

- telefon, vagy e-mail elérhetőség.

További feltételek és tájékoztatás

A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal a Játékkal kapcsolatban felmerülő technikai hibákért (hardware vagy software hibák, számítógép vagy internet kapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus, stb.).

A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjon. Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzatban rögzített feltételeknek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzat feltételeit - annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékból szintén kizárásra kerül. Amennyiben a Játék során a Játékos bármely cselekménye sérti a Szervező, vagy más személyek jogait, törvényes érdekeit, illetve a közérdeket, vagy az erkölcsi normákat, úgy a Szervező a Játékost kizárhatja a Játékból.

A Szervező fenntartja a kizárólagos jogot a Játék és a Játékszabályzat bármely okból történő részbeni vagy teljes módosítására, a Játék törlésére, felfüggesztésére és/vagy megszüntetésére a Játék teljes időtartama alatt bármikor, különösen, de nem kizárólagosan amennyiben a Játék nem folytatható le a jelen Játékszabályzatnak megfelelően.

A Játékszabályzat módosítását, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a Játék Facebook oldalán. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Játékkal és annak mechanizmusával kapcsolatosan a jogorvoslat kizárt!

A Csodás Magyarország nyereményjátékkal kapcsolatos minden jog fenntartva! A Játékosok és résztvevő felhasználók a Csodás Magyarország nyereményjátékkal kapcsolatosan nem szereznek semmiféle egyéb jogosultságot, mint amit a Szervező jelen Játékszabályzat útján részükre kifejezetten biztosít.

Záró rendelkezések

Jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog irányadó.

A Játékosok a Játékban való részvétellel minden tekintetben elfogadják a jelen Játékszabályzat minden rendelkezését.

 

Kellemes Játékot kívánunk!

Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.

Szervező